1
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ VE
ŞİRKET POLİTİKASI
1. AMAÇ VE KAPSAM
Tekman Cıvatacılık Sarraflık Ticaret Ve Sanayi A.Ş olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı
zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için
elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden
faydalanan şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na uygun şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.
2. HEDEF
Tekman Cıvata, KVK Kanunu Politikasıyla bünyesinde kişisel verilerin hukuka uygun
olarak işlenmesi ve korunması konusunda farkındalığın oluşması hedefi doğrultusunda gerekli
sistemleri oluşturmak ve mevzuata uyumu temin etmek için gereken düzenin kurulması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda işbu KVK Politikası, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya
konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır.
3. TANIMLAR
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
İşbu Politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde aşağıda tanımlanan
“Özel Nitelikli Kişisel Verileri’’ de kapsayacaktır.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik verileri ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü
işlemi ifade eder.
KVKK:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ifade eder.
KVK Düzenlemeleri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin
korunmasına yönelik ilgili diğer mevzuatı, düzenleyici ve denetleyici otoriteler,
mahkemeler ve diğer resmi makamlar tarafından verilen, bağlayıcı kararları, ilke
kararlarını, hükümleri, talimatları ile verilerin korunmasına yönelik uygulanabilir
uluslararası anlaşmaları ve diğer her türlü mevzuatı ifade eder.
KVK Prosedürleri: Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ve Şirketin,
çalışanların, Komitenin ve Veri Sorumlusu Temsilcisinin işbu Politika kapsamında uyması
gereken yükümlülükleri belirleyen prosedürleri ifade eder.
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade
eder.
2
Açık Rıza: Veri Sahibinin Kişisel Verilerinin işlenmesine dair bilgilendirilmeye dayalı olarak
ve özgür iradeyle açıkladığı rızayı ifade eder.
Anonim Hale Getirme: Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini
ifade eder.
Anonim Hale Getirilmiş Veri: Gerçek kişi ile hiçbir şekilde ilişkisinin kurulması mümkün
olmayan veriyi ifade eder.
Komite: İşbu Politikanın ve Politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlerin yerine
getirilmesinden sorumlu komiteyi ifade eder.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ifade eder.
Silme veya Silinme: Kişisel Verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve
tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Yok Etme: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde
erişilemez, geri getirilemez ve kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Veri Envanteri: Şirketin Kişisel Veri İşleme faaliyetlerine yönelik olarak Kişisel Veri İşleme
süreç ve yöntemleri, Kişisel Veri İşleme amaçları, veri kategorisi, Kişisel Verilerin
aktarıldığı üçüncü kişiler vb. bilgileri ihtiva eden envanteri ifade eder.
Veri İşleyen: Veri Sorumlusu tarafından yetki alarak, Veri Sorumlusu adına Kişisel Verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri Sorumlusu: Kişisel Verileri İşleme amaçları ve işleme yollarını belirterek işleyen, veri
kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesi sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder.
Veri Sorumlusu Temsilcisi: Komite içerisinden seçilen ve Şirketin Kurum ile olan
ilişkilerini yürüten ve yönetim kurulu kararı ile atanan çalışanı ifade eder.
Şirket: Tekman Cıvatacılık Sarraflık Ticaret Ve Sanayi A.Ş’yi ifade eder.
4. KVK POLİTİKASI İLE YÖNETİLEN GRUPLAR
KVK Kanunu Politikası dahilinde olan ve Şirket tarafından kişisel verileri işlenen veri
sahipleri aşağıda gruplandırılmaktadır:
Şirket Çalışan Adayları: Şirket ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere
değerlendirmeye alınan kişiler.
Şirket İş Ortakları Yetkilileri, Çalışanları: Şirket’in ticari ilişki içinde olduğu
kuruluşların gerçek kişi yetkilileri, hissedarları, çalışanları.
Şirket Ziyaretçileri: Şirket binalarını veya şirkete ait internet sitelerini ziyaret eden
gerçek kişiler.
Diğer Gerçek Kişiler: Şirket çalışanları kişisel verilerin korunması ve işlenmesi
politikası kapsamında olmayan tüm gerçek kişiler.
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI
Şirket tarafından ticari faaliyetlerin devamlı olarak sağlanabilmesi için kişisel veriler,
KVK Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması esasına
ilişkin olarak Şirketin belirlemiş olduğu politika ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. Buna göre
kişisel veriler;
3
Hizmet, satış ve üretim faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların
yapılabilmesi,
Şirket tarafından sunulan hizmet, satış ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım alışkanlıkları
ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda
gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi,
Hizmet, satış ve faaliyetlerimizin, gerekli ölçümler yapılarak geliştirilebilmesi,
iyileştirilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi,
İstihdam süreçlerinin başlatılıp, devam ettirilebilmesi,
İnsan Kaynakları politikalarının yürütülebilmesi,
Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirler faaliyetlerinin
yürütülmesi,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri
doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi ve idari operasyonların
yürütülebilmesi,
Müşteri memnuniyetinin faaliyetlerinin yürütülmesi,
Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Çalışan temin süreçlerinin yürütülmesi,
Stajyer ve öğrenci temin, yerleştirmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
Çalışanların hakları ve menfaatlerinin planlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
Çalışan çıkış işlemlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi,
Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi
faaliyetlerinin yürütülmesi,
Çalışanlarının transfer, geçici görevlendirme, terfi ve işten ayrılmalarının takibi ve
duyurulması faaliyetlerinin yürütülmesi,
Şirket çalışan bağlılığının ölçümlenmesi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesine
destek olunması faaliyetlerinin yürütülmesi,
Şirket çalışanları temin süreç faaliyetlerinin yürütülmesi
Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
Ücret faaliyetlerinin yürütülmesi,
Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi,
Finans ve muhasebe işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi
planlanması ve Etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve İnsan kaynakları
stratejilerinin planlanması konusunda destek olunması faaliyetlerinin yürütülmesi,
4
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Tekman’nın meşru
menfaatleri için veri gerekli olması,
Şirket alanına fiziksel olarak giriş esnasında alınan kayıtlar ile belgelere ilişkin kişisel
veriler ve kamera kayıtları amacıyla toparlanacaktır.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerin bağlı
olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,
şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ
Şirket bünyesinde takım arkadaşlarının yasal mevzuata uygun çalışabilmeleri için
gerekli bir takım veri kayıt işlemleri yapılmaktadır. Şirket olarak kişisel verileriniz, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası ve Ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVK Kanunu
başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar
çerçevesinde işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Veri İşleyen tarafından KVK
Kanunu’nda öngörülen ilkeler nezdinde kayıt edilmektedir. Bu ilkeler;
Kişisel Verileri Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşleme; Tekman Cıvata,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasabaşta olmak üzere, kişisel verilerin korunması mevzuatına
uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak
yürütür.
İşlenen Kişisel Verilerin Doğruluğunu Ve Güncelliğini Temin Etme: Şirket tarafından
kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, teknik imkânlar dâhilinde kişisel verilerin
doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler
alınmaktadır. Şirketimiz bu kapsamda, kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin hatalı olması
durumunda bunları düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeye yönelik mekanizmalar kurmuştur.
Kişisel Verilerin Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi: Şirket tarafından kişisel
verilerin işlenmesi faaliyetleri daha önce belirlenmiş olan, açık ve hukuka uygun amaçlar
dahilinde yürütülmektedir.
Kişisel Verileri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Bir Biçimde İşleme: Şirket tarafından,
kişisel veriler, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için
gerektiği kadar işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme amacı, kişisel veri işleme
faaliyetine başlanmadan önce belirlenerek, ileride kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme
faaliyeti yürütülmemektedir.
Kişisel Verileri İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan
Süre Kadar Muhafaza Etme: Tekman Cıvata, kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya
veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu doğrultuda
mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya
anonim hale getirilmektedir.
5
6.1. Kişisel Verinin İşleme Şartlarına Uygunluk
Tekman Cıvata, kişisel veri işleme faaliyetlerini, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde
ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu kapsamda, yürütülen
faaliyetler aşağıda sıralanan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde gerçekleştirilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Varlığı: Veri sahibi verilerinin işlenmesine,
özgürce, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak açık rıza
vermesi halinde, Tekman Cıvata tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.
Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olması: Kişisel veri
işleme faaliyetine ilişkin kanunlarda açıkça düzenleme bulunması durumunda, Tekman
Cıvata tarafından, ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı olarak kişisel veri işleme faaliyeti
yürütülebilecektir.
Fiili İmkansızlık Nedeniyle Veri Sahibinin Açık Rızasının Elde Edilememesi ve
Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Kişisel veri sahibinin rızasını açıklayamadığı
veya rızasına geçerlilik tanınmadığı hallerde, kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün
korunması için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu ise Tekman Cıvata tarafından bu
kapsamda veri işleme faaliyeti yürütülür.
Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan
Doğruya İlgili Olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olan
hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise Şirket tarafından
veri işleme faaliyeti yürütülür.
Tekman Cıvata’nın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi için Kişisel Veri İşleme
Faaliyeti rütülmesinin Zorunlu Olması: Hukuka uygunluk konusunda gerekli
hassasiyeti göstermeyi, Şirket Politikası olarak benimsemiştir.
Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi: Tekman Cıvata tarafından, ilgili kişinin
kendisi tarafından alenileştirilen (herhangi bir şekilde kamuya açıklanan) kişisel veriler
alenileştirilme amacına uygun olarak işlenir.
Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması:
Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu
olması durumunda, Tekman Cıvata tarafından bu zorunluluk ile paralel olarak kişisel veri
işleme faaliyet yürütülür.
Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Şartıyla Kişisel Veri
İşleme Faaliyetinin Yürütülmesinin Tekman Cıvata’nın Meşru Menfaatleri için
Zorunlu Olması: Tekman Cıvata’nın meşru menfaatleri için, kişisel veri işlemenin zorunlu
olması durumunda, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeyecek ise veri
işleme faaliyeti yürütülebilecektir.
6
6.2. Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uygunluk
Tekman vata tarafından, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski
taşıyan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ayrıca önem gösterilmektedir. Bu kapsamda,
Tekman Cıvata tarafından özel nitelikli kişisel veri işlenmesinde öncelikle hassasiyetle veri
işleme şartlarının var olup olmadığı tespit edilmekte, hukuka uygunluk şartının varlığından
emin olunduktan sonra veri işleme faaliyeti yürütülmektedir.
Özel nitelikli kişisel veriler Tekman Cıvata tarafından aşağıda, sıralanan şartlardan
birinin varlığı halinde işlenebilmektedir:
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,
Kişisel veri sahibinin açık rızasının varlığı,
Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (ırk, etnik köken, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri); veri sahibinin açık rıza vermesi veya kanunlarda öngörülen
hallerde işlenebilmektedir.
7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANACAĞI SÜRE
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde
bulundurulmaktadır:
İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği
sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,
İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle
tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre
İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği
meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,
İlgili veri kategorisinin lenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk,
maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,
Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel
tutulmasına elverişli olup olmadığı,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel
verileri saklamak zorunda olduğu süre,
Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan
8. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Tekman Cıvata tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında, KVK
Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun
olarak hareket edilmektedir. Kişisel verileriniz;
7
Tekman Cıvata tarafından, KVK Kanunu’nun 8. maddesi gereğince, yurtiçinde yürütülecek
veri aktarımı faaliyetlerinde veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılması,
Hizmet, satış ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için birliği yapılan, hizmet
alınan ortaklarımız, tedarikçi firmalarımız, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımıza,
aktarılması,
Şirketin, ticari ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları
politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla grup şirketlerimize aktarılması,
Avukatlara, Denetçilere, ERP&MRP Yazılım Sistemine, İş Sağlığı Güvenliği - Çevre
Sağlığına İlişkin Hizmet Alınan Firmalara, Vergi Danışmanları ile Danışmanlık ve Hizmet
Aldığımız Diğer Üçüncü Kişilere aktarılması,
İş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir
yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla aktarılması,
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize verdiğiniz yetki kapsamındaki
işlemlerin yürütülebilmemiz amacıyla aktarılması,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî
kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya
kuruluşlarına karşı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla aktarılması,
4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu hükümleri yerine
getirebilmemiz, amacıyla aktarılmaktadır.
Tekman Cıvata, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelere ve özellikle, KVK Kanunu’nun 8. ve 9.
maddelerine uygun olarak KVK Politikası kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin kişisel
verilerini; İş Ortaklarına, Tedarikçilerine, İştiraklerine, Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve
Kuruluşları, Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri kişi gruplarına KVK kanuna uygun
amaçlarla aktarılabilir.
9. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
Kişisel verilerin imhası, üç farklı şekilde sağlanabilir. Bunlar verilerin silinmesi, yok
edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.
Kişisel Verilerin Silinmesi
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez
ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Tekman Cıvata, ilgili kanun hükümlerine uygun
olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve
Yönetmelik’te düzenlenmiş hallerin ortaya çıkması halinde kendi kararına istinaden veya
kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler veya yok eder.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi
Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde
erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Yok etme işlemi,
Tekman Cıvata’nın verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır. Tekman
Cıvata bu verileri tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirmekle yükümlüdür.
Tekman Cıvata gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.
8
Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi
Anonim hale getirme işlemi, Tekman Cıvata’nın kişisel verileri tamamen veya otomatik
yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Verilerin
anonimleştirilmesi sırasında Tekman Cıvata, tek yönlü fonksiyonlar ile şifreleme gibi yöntemler
kullanılabilir. Tekman Cıvata, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü
teknik ve idari tedbiri alacaktır.
10. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
KVKK 11. Madde ve fıkrası uyarınca Veri Sahibi Şirketimize başvurarak kişisel
verileriyle ilgili olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmek,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini istemek,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması
sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin kanunda belirtilen konularda haklarını ileri sürmeleri
mümkün olmayacaktır.
Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, ıslak imzalı iadeli taahhütlü mektup
aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP)
adresi (tekmancivata@hs01.kep.tr ) veya info@tekmancivata.com.tr adlı adreslerden bize
ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren
en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvurunuz KVK Kanunu’nda
öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacaktır.
Başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Şirketimiz sizden bazı
doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun
tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.
9
11. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
Tekman Cıvata tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında işlenen
kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda düzenlenmektedir:
Kimlik Bilgisi: Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kişisel verilerdir; ad-soyad,
T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi
bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK
numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.
İletişim Bilgileri; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi kişisel
veriler.
Lokasyon Verisi; Araçların ve cihazlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu
tespit eden kişisel veriler; GPS lokasyonu, seyahat verileri vb.
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Tekman Cıvata iş birimleri tarafından yürütülen
operasyonlar çerçevesinde şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla
kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örneğin; eş, anne, baba, çocuk) ve yakınları hakkındaki
kişisel veriler.
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde
kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi
kayıtları ve güvenlik noktasında
İşlem Güvenliği Bilgisi: Tekman Cıvata ‘nın ticari faaliyetlerini yürütürken gerek veri
sahibinin gerekse Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması için işlenen
kişisel veriler.
Risk Yönetimi Bilgisi: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda
genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan
yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler.
Finansal Bilgi: Tekman Cıvata ile veri sahibi arasındaki hukuki ilişki kapsamında
yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler
ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi,
gelir bilgisi gibi kişisel veriler.
Çalışan Adayı Bilgisi: Tekman Cıvata çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya
ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Şirket’imizin insan kaynakları ihtiyaçları
doğrultusunda Çalışan Adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirket’imizle çalışma ilişkisi
içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Tekman Cıvata’nın hukuki alacak ve haklarının tespiti,
takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükler ve Tekman Cıvata politikalarına uyum
kapsamında işlenen kişisel veriler.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örneğin;
kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi).
Tekman Cıvata olarak işbu metinde belirttiğimiz sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK
Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat kuralları
çerçevesinde işlemekteyiz.
TEKMAN CIVATACILIK
SARRAFLIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş